Tải mẫu hợp đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện mới nhất 2020

Mẫu hợp đồng tổ chức hội nghị khách hàng và thuê địa điểm tổ chức sự kiện CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ——————————– HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ Số: ……../HĐDV – Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự hiện hành số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 và Bộ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày […]